روستای پایدار و پایداری روستا

پایداری روستا روستای پایدار و پایداری روستا 5282403

یک روستای کوچک و ناشناس در دامنه کوهستان، با فاصله ۵ کیلومتری از جاده اصلی که هر تازه واردی در ابتدای راه از خودش می‌پرسد آیا اساساً راه را درست آمده است؟