دولت مطلع

روی سخن من با کسی است که به او میگویند رییس جمهوری دهم ، همان کسی که در روز ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ با رای مردم ایران انتخاب می شود .

آخرین مطالب را دریافت کنید

در خبرنامه هفتگی ما عضو شوید